2020-11-11

Azure Storage

Microsoft Azure Storage Explorer v1.16.0 がリリースされました

2020/11/10 (現地時間) に Azure Storage Explorer の最新版 である v1.16.0 がリリースされました。 Release v1.16.0 · microsoft/AzureStorageExplorer...
0
スポンサーリンク